ASUS ROG GL502VM - BIOS-i sätted

background image

BIOS-i sätted

MÄRKUS. Selles jaotises toodud BIOS ekraanipildid on ainult viitelise

iseloomuga. Tegelikult kuvatavad vaated võivad mudeliti ja riigiti erineda.

Alglaadimine

See menüü võimaldab määrata alglaadimise eelistused. Alglaadimise

eelistuste määramisel juhinduge järgnevast.

1. Aknas

Boot (alglaadimine) valige määrang Boot Option #1

(Buutimisvalik nr 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

62

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

2.

Vajutage klahvi

ja valige seade kui Boot Option #1

(buutimisvalik nr 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

63

Turvalisus

See menüü võimaldab määrata sülearvuti administraatori ja kasutaja

parooli. See võimaldab kontrollida ka juurdepääsu sülearvuti

kõvakettale, sisend-väljundliidesele (I/O) ja USB liidesele.

MÄRKUS.

Kui installite utiliidi User Password (Kasutaja parool), palutakse teil

sisestada parool, enne kui sisenete sülearvuti operatsioonisüsteemi.

Kui installite utiliidi Administrator Password (Administraatori

parool), palutakse teil sisestada parool, enne kui sisenete BIOS-isse.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character:

a-z, 0-9

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

64

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Parooli määramiseks tehke järgmist.
1. Ekraanil

Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator

Password (Administraatori parooli määramine) või User

Password (Kasutaja parool).

2.

Tippige parool sisse ja vajutage klahvi

.

3.

Tippige kinnitamiseks parool uuesti sisse ja vajutage klahvi

.

Parooli kustutamiseks tehke järgmist.

1. Ekraanil

Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator

Password (Administraatori parooli määramine) või User

Password (Kasutaja parool).

2.

Sisestage kehtiv parool ja vajutage klahvi

.

3.

Jätke väli Create New Password (Loo uus parool) tühjaks ja
vajutage klahvi

.

4.

Valige määrang Yes (Jah) kinnitusaknas, seejärel vajutage ikooni

.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

65

I/O liidese turvalisus

Menüüs Security (Turvalisus) saate te juurdepääsu utiliidile

I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus), et lukustada või

vabastada mõned sülearvuti liidesefunktsioonid.

I/O liidese lukustamiseks:

1. Ekraanil

Security (Turvalisus) valige määrang I/O Interface

Security (I/O liidese turvalisus).

2.

Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku

.

3.

Valige suvand Lock (Lukusta).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

LAN Network interface

Lock

UnLock

background image

66

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

USB liidese turvalisus

Menüüst I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) saate

juurdepääsu ka funktsioonile USB Interface Security (USB liidese

turvalisus), et porte ja seadmeid lukustada ja lahti lukustada.

USB liidese lukustamiseks:

1. Ekraanil

Security (Turvalisus) valige I/O Interface Security

(I/O liidese turvalisus) > USB Interface Security (USB

liidese turvalisus).

2.

Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku Lock (Lukusta).

MÄRKUS. Kui USB Interface (USB liidese) väärtuseks on seatud Lock

(Lukusta), lukustatakse ja peidetakse External Ports (Välised pordid)

ja muud seadmed, mis sisalduvad üksuses USB Interface Security (USB

liidese turvalisus).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB device

will be disabled

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB interface

Lock

UnLock

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

67

Ülemparooli seadmine

Menüüs Security (Turvalisus) saate te kasutada suvandit Set

Master Password (Sea ülemparool), et võimaldada juurdepääs

kõvakettale ainult parooli sisestamisel.

HDD parooli seadmiseks:

1. Ekraanil

Security (Turvalisus) klõpsake käsku Set Master

Password (Sea ülemparool).

2.

Tippige parool sisse ja vajutage klahvi

.

3.

Tippige kinnitamiseks parool uuesti sisse ja vajutage klahvi

.

4.

Klõpsake käsku Set User Password (Sea kasutaja parool)

ja korrake eelmisi samme, et seada kasutaja parool.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Set HDD Master Password.

***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

68

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Salvesta ja välju

Konfigureerimissätete säilitamiseks valige käsk Save Changes (Salvesta

muudatused) and Exit (Välju), enne kui väljute BIOS-ist.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

69

BIOS-i värskendamine

1.

Tehke kindlaks sülearvuti täpne mudel, seejärel laadige ASUS

veebisaidilt alla uusim BIOS fail oma mudeli jaoks.

2.

Salvestage allalaaditud BIOS faili koopia välkmäluseadmel.

3.

Ühendage välkmäluseade sülearvutiga.

4.

Taaskäivitage sülearvuti, seejärel vajutage nuppu

POST-i

ajal.

5.

BIOS-i häälestusprogrammis klõpsake Advanced >

Käivitusvaatel Easy Flash (Täpsemalt > Käivita Easy Flash),
seejärel vajutage klahvi

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

70

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

6.

Leidke allalaaditud BIOS fail välkmäluseadmel, seejärel vajutage
ikooni

.

7.

Pärast BIOS-i värskendamist klõpsake Exit > Restore Defaults

(Välju > Taasta vaikesätted).

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

[←→] : Switch [↑↓] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute

Current BIOS

Platform : GL502
Version : 101
Build Date : Oct 26 2015
Build Time : 11:51:05

New BIOS

FLASH TYPE : Generic Flash Type

ASUSTek EasyFlash Utility

Platform : Unknown
Version : Unknown
Build Date : Unknown
Build Time : Unknown

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

71