ASUS ROG GL502VM - Pripojenie do káblových sietí

background image

Pripojenie do káblových sietí

Cez palebot LAN v prenosnom počítači sa môžete tiež pripojiť do

káblových sietí, ako napríklad miestne siete a vysokaleboýchlostné

pripojenie na internet.

POZNÁMKA: Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia

na internet si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb

(ISP).

Ak chcete konfigurovať nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho

postupu.

DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním nasledovných krokov sa uistite, že sieťový

kábel je zapojený do palebotu LAN v prenosnom počítači a do miestnej

siete.

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE

1.

Spustite možnosť Settings (Nastavenia).

2.

Vyberte položku Network & Internet (Sieť a

internet).

3.

Vyberte položky Ethernet (Ethernet) > Network

and Sharing Center (Centrum sietí a zdieľania).

4.

Vyberte sieť LAN a potom položku Properties

(Vlastnosti).

5.

Vyberte položku Internet Protocol Version 4 (TCP/

IPv4) (Verzia internetového protokolu 4 (TCP/

IPv4)) a potom položku Properties (Vlastnosti).

6.

Vyberte položku Obtain an IP address

automatically (Automaticky získať IP adresu) a

potom ťuknite na tlačidlo OK.

POZNÁMKA: Ak používate pripojenie PPPoE, pokračujte

ďalšími krokmi.

background image

notebooku Elektronická príručka

55

Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti

1.

Zopakujte kroky č. 1 až 5 v možnosti Configuring

a dynamic IP/PPPoE netwalebok connection

(Konfigurácia dynamického pripojenia IP/PPPoE k

sieti.

2

Vyberte položku Use the following IP address

(Používať nasledujúcu adresu IP).

3.

Poklepte na adresu IP, masku podsiete a bránu

poskytnutú svojim poskytovateľom služby.

4.

V prípade potreby môžete tiež zadať adresu

uprednostňovaného servera DNS a alternatívnu

adresu servera DNS a potom ťuknite na tlačidlo

OK.

7.

Vráťte sa do okna Network and Sharing Center

(Centrum sietí a zdieľania) a následne vyberte

položku Set up a new connection or network

(Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

8.

Vyberte položku Connect to the Internet (Pripojiť

k internetu) a ťuknite na tlačidlo Next (Ďalej).

9.

Vyberte položku Broadband (PPPoE) (Široké

pásmo (PPPoE)).

10. Zadajte svoje používateľské meno, heslo a názov

pripojenia a potom ťuknite na tlačidlo Connect

(Pripojiť).

11. Konfiguráciu dokončíte ťuknutím na možnosť Close

(Zatvoriť).

12. Na paneli úloh vyberte ikonu

a potom vyberte

pripojenie, ktoré ste práve vytvorili.

13. Pripojenie k internetu spustite tak, že zadáte svoje

používateľské meno, heslo a potom ťuknete na

tlačidlo Connect (Pripojiť).

background image

56

notebooku Elektronická príručka