ASUS ROG GL502VM - Nastavitve BIOS

background image

Nastavitve BIOS

OPOMBA: Zasloni BIOS v tem razdelku so samo referenčne narave.

Dejanski zasloni se lahko razlikujejo glede na model in območje.

Boot (Zagon)

V tem meniju lahko nastavite prednostni vrstni red zagonskih naprav.

Pri nastavljanju prednostnega vrstnega reda lahko upoštevate

naslednje postopke.

1.

V zaslonu Boot (Zagon) izberite Boot Option #1 (Možnost zagona

#1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

62

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

2. Pritisnite

in izberite napravo kot Boot Option #1

(Možnost zagona #1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

63

Security (Varnost)

V tem meniju lahko nastavite skrbniško in uporabniško geslo za

prenosni računalnik. Z njima lahko upravljate dostop do trdega diska,

vhodno-izhodnega (I/O) vmesnika in vmesnika USB na prenosnem

računalniku.

OPOMBA:

Če določite User Password (Uporabniško geslo), ga boste morali

vnesti pred vpisom v operacijski sistem prenosnega računalnika.

Če določite Administrator Password (Skrbniško geslo), ga boste

morali vnesti pred vpisom v BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character:

a-z, 0-9

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

64

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Za nastavitev gesla:

1.

Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator

Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško

geslo).

2.

Vnesi geslo in pritisni

.

3.

Ponovno vnesi geslo in pritisni

.

Za izbris gesla:

1.

Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator

Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško

geslo).

2.

Vnesite trenutno geslo in pritisnite

.

3. Polje

Create New Password (Ustvari novo geslo) pustite prazno

in pritisnite

.

4.

Izberite Yes (Da) v potrditvenem polju in pritisnite

.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

65

I/O Interface Security (Varnost V/I-vmesnika)

V meniju Varnost lahko z elementom I/O Interface Security

(Varnost V/I-vmesnika) zaklenete ali odklenete nekatere funkcije

vmesnika v prenosnem računalniku.

Zaklep vmesnika V/I:

1.

Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface

Security (Varnost vmesnika V/I).

2.

Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite

.

3.

Izberite Lock (Zakleni).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

LAN Network interface

Lock

UnLock

background image

66

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Varnost vmesnika USB

V meniju I/O Interface Security (Varnost V/I-vmesnika) lahko

z elementom USB Interface Security (Varnost vmesnika USB)

zaklenete ali odklenete vrata ali naprave.

Zaklep vmesnika USB:

1.

Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface

Security (Varnost vmesnika V/I) > USB Interface Security

(Varnost vmesnika USB).

2.

Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite Lock

(Zakleni).

OPOMBA: Če za USB Interface (Vmesnik USB)izberete Lock

(Zakleni), boste zaklenili in skrili External Ports (Zunanja vrata)

in druge naprave v razdelku USB Interface Security (Varnost

vmesnika USB).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB device

will be disabled

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB interface

Lock

UnLock

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

67

Set Master Password (Nastavi glavno geslo)

V meniju Varnost lahko z elementom Set Master Password

(Nastavi glavno geslo) nastavite z geslom zaščiteni dostop do

trdega diska.

Nastavitev gesla HDD:

1.

Na zaslonu Security (Varnost) kliknite Set Master

Password (Nastavi glavno geslo).

2.

Vtipkajte geslo in pritisnite

.

3.

Znova vtipkajte geslo za potrditev in pritisnite

.

4.

Kliknite Set User Password (Nastavi upor. geslo) in

ponovite prejšnje korake za nastavitev uporabniškega gesla.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Set HDD Master Password.

***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

68

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Save & Exit (Shrani in zapri)

Če želite obdržati nastavitve konfiguracije, izberite Save Changes and

Exit (Shrani spremembe in zapri), preden zaprete BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

69

Nadgraditev BIOS-a:

1.

Preverite model prenosnega računalnika in s spletnega mesta ASUS

prenesite najnovejšo datoteko BIOS za vaš model.

2.

Shranite kopijo prenesene datoteke BIOS na bliskovni pogon.

3.

Vključite bliskovni pogon v prenosni računalnik.

4.

Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite

med

preizkusom POST.

5.

V namestitvenem programu BIOS kliknite Advanced > Start Easy

Flash (Napredno > Zagon enostavne posodobitve) in pritisnite

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

70

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

6.

Na bliskovnem pogonu poiščite preneseno datoteko BIOS in
pritisnite

.

7.

Po postopku posodobitve BIOS kliknite Exit > Restore Defaults

(Izhod > Obnovi privzeto) in obnovite sistem na privzete

nastavitve.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

[←→] : Switch [↑↓] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute

Current BIOS

Platform : GL502
Version : 101
Build Date : Oct 26 2015
Build Time : 11:51:05

New BIOS

FLASH TYPE : Generic Flash Type

ASUSTek EasyFlash Utility

Platform : Unknown
Version : Unknown
Build Date : Unknown
Build Time : Unknown

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

71